Medieval Memoria Online

8. Over het project


Samenvatting

Afb. 1. Homepage van de website Representations of Medieval Memoria / Memoria in beeld

De Medieval Memoria Online database is voortgekomen uit verschillende inventarisatieprojecten die in de periode 1990-2005 ontstonden:

In 2009 kende NWO de subsidie Investeringen Middelgroot toe aan het MeMO-project om een database te realiseren met inventarisaties en beschrijvingen van een aantal memoriabronnen. Tevens ontving het project substantiële subsidies van de Stichting Professor Van Winter Fonds en het K.F. Hein Fonds. Ook de deelnemende universiteiten (Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Groningen) en enkele (erfgoed)instellingen hebben gelden ter beschikking gesteld.

De database is ontwikkeld in samenwerking met Data Archiving and Networked Services (DANS), onderdeel van de Koninklijk Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). DANS schonk eveneens een substantiële subsidie.

De voor de MeMO-database ontwikkelde software is Open Source en dus beschikbaar voor andere onderzoekers. Hierover kan contact worden opgenomen via het adres van Medieval Memoria Online: .

De medewerkers van het project realiseerden niet alleen een database, maar ook een aantal websites en talrijke publicaties ter ondersteuning van het gebruik van de MeMO-database, en de Newsletter MMR, een internationale online nieuwsbrief voor onderzoekers van de memoria. Tevens werden diverse internationale symposia georganiseerd. Een deel van deze activiteiten vond plaats in samenwerking met collega's buiten het MeMO-project. Voor een overzicht van eind 2012, zie nummer 10-1 van MMR. Voor een meer recent overzicht van de belangrijkste MeMO-publicaties, klik hier.


8.1 Korte geschiedenis van het MeMO-project

Geschiedenis
Het Medieval Memoria Online project is voortgekomen uit vier belangrijke inventarisatieprojecten die werden opgezet in de jaren negentig van de twintigste eeuw:

De eerste twee projecten vormden de directe aanleiding voor het starten van het MeMO-project, aangezien de initiator van het MeMO-project, Truus van Bueren, hier direct bij betrokken was. In het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw startte de contactgroep Signum met een inventarisatie van de memorieregisters uit het huidige Nederland. Vanaf januari 2004 werd dit project voortgezet door de Werkgroep Memorieboeken (Project group Memorial Registers) met onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht VU Amsterdam. De inventarisatie werd aangevuld en vervolgens werden in samenwerking met een aantal leden van Signum beschrijvingen gemaakt van de registers.

Afb. 2. Homepage van Narrative Sources

In 1996 was aan de Universiteit Utrecht onder leiding van Truus van Bueren het onderzoeksproject The functions of art, ritual and text in medieval memoria (het Memoriaproject) van start gegaan. Dit leidde tot een inventarisatie van memorievoorstellingen in het (aarts)bisdom Utrecht en resulteerde vervolgens in de tentoonstelling Leven na de dood en de gelijknamige publicatie (Museum Catharijneconvent Utrecht, 1999/2000). De gegevens uit de inventarisatie werden tussen 2007-2009 verwerkt in de database met bijhorende website Memoria in Beeld.

De subsidie Investeringen Middelgroot van NWO, die het versterken van de geesteswetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur als doelstelling heeft, maakte het mogelijk om voor het specifieke onderzoeksterrein van de memoria een grote hoeveelheid bronnen toegankelijk te maken via beschrijvingen en foto's.

Voor het maken van de subsidieaanvraag werd samengewerkt met de drie aanvragende universiteiten en een aantal (erfgoed)instellingen. Er werd gekozen voor bronnentypen waarvan al inventarisaties bestonden: memorievoorstellingen, grafmonumenten en grafzerken, memorieregisters en verhalende bronnen die informatie bieden over de dodengedachtenis of daarin een functie hadden. Voor de verhalende bronnen werd contact gezocht met de projectgroep Narrative Sources (Groningen en Gent) die de gelijknamige online database Narrative Sources (NaSo) had opgezet met onder andere subsidies van NWO en FWO - Vlaanderen. Voor de inventarisatie van de grafmonumenten en grafzerken werd de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benaderd. Tevens werd samenwerking gezocht met het Monasticum Trajectense project van de VU dat onder andere twee repertoria samenstelde die op het internet werden geplaatst; het Monasticon Trajectense en de Kloosterlijst.

De erfgoedinstellingen die hun medewerking toezegden zijn: de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN; sinds 2013 de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent te Utrecht), het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. De RCE, SKKN, het RKD en het CBG stelden foto's, informatie en expertise ter beschikking. De RCE verschafte bovendien een subsidie voor het laten maken van foto's door een professionele fotograaf. Het CBG gaf een fikse korting op het beschrijven van de wapenschilden door een van de medewerkers.

DANS (Data Archiving and Networked Services), waarmee al was samengewerkt bij de ontwikkeling van de database Memoria in beeld, werd benaderd voor de ontwikkeling van de invoer - en gebruikersapplicaties. Ook deze instelling leverde een forse financiële bijdrage.

De aanvraag werd ingediend met de initiatiefneemster Truus van Bueren (UU) als hoofdaanvraagster en met Koen Goudriaan (VU) en Dick de Boer (RUG) als mede-aanvragers. Aan het schrijven van de aanvraag leverde Rolf de Weijert (UU) een groot aandeel (zie het artikel van Truus van Bueren en Rolf de Weijert in Medieval Memoria Research). Kees Schuddeboom († 2010, UU) gaf belangrijke adviezen.

In februari 2009 werd de aanvraag door NWO gehonoreerd en in september ging het projectteam aan de slag, in Amsterdam, Groningen, Den Haag en met Utrecht als hoofdvestiging.

Het MeMO-project kon niet alleen gerealiseerd worden dankzij de bijdragen en steun van de deelnemende universiteiten, de erfgoedinstellingen, DANS en NWO. Ook een aantal kerken, privépersonen en bedrijven stelden onderzoeksgegevens en fotomateriaal ter beschikking. Daarnaast ontving het project substantiële subsidies van de Stichting Professor Van Winter Fonds en van het K.F. Hein Fonds. Museum Catharijneconvent te Utrecht stelde steeds opnieuw foto's ter beschikking, voor publicaties, voor de MMR Newsletter en voor de inleiding van de database; tevens leverde het museum een financiële bijdrage ten behoeve van het eindcongres (30 januari - 2 februari).

De realisering van de database
De volgende stappen zijn doorlopen om de uiteindelijke eindapplicatie te ontwikkelen:

 • Opstellen van de Medieval Memoria Online Description Standard (MeMO DS). Voor het specifieke onderzoeksterrein van de dodengedachtenis bestond geen beschrijvingsstandaard. Daarom is met een internationale groep van experts MeMO DS ontwikkeld. Omdat het gaat om verschillende soorten bronnenmateriaal, zijn twee verschillende sets samengesteld, een voor de objecten en een voor de teksten. Deze sets bestaan uit een overzicht van de elementen en de bijbehorende definities. Tevens is een extra beschrijvingsstandaard ontwikkeld voor de instellingen waarbinnen de bronnen hebben gefunctioneerd.
 • MeMO DS is gebaseerd op de implementatie procedure die ontwikkeld is voor het international Dublin Core Metadata Initiative (DCMI; http://www.dublincore.org). MeMO DS bevat relevante descriptors van bestaande metadata standards zoals EAD (Encoded Archival Description) en TEI (Text Encoding Initiative). Zie ook het DANS Repositorium.
 • Opstellen van een data model, op basis van MeMO DS (zie hieronder).
 • Ontwikkelen van de databasemodule voor de invoerders: Medieval Memoria Online Data Entry (MeMO DE)
 • Ontwikkelen van de webapplicatie voor de eindgebruikers: Medieval Memoria Online Information System (MeMO IS)
 • De data-entry en de controles vonden plaats van augustus 2010 tot en met januari 2013
 • Schrijven van de wetenschappelijk inleidingen die fungeren als achtergrondinformatie en als handleiding. De teksten zijn zo geschreven dat de gebruiker ze als zelfstandige eenheden kan lezen en dus meteen kan doorklikken naar de op dat moment voor de gebruiker relevante teksten.

NB MeMO DS is in het algemeen goed bruikbaar voor inventarisatieprojecten die het onderzoek van het gebruik en de functies van objecten en tekstdragers en teksten ten goede komen.

Data model en Database systeem
MeMO DS is als beginpunt gebruikt voor de ontwikkeling van een data model. Dit model was vervolgens de basis voor de ontwikkeling van het Database systeem. Het Database systeem bestaat uit drie onderdelen:

NB Deze overzichten zijn voor het laatst bijgewerkt in: februari 2011.

* (Bestanden met de .vpp extensie vereisen het programma Visual Paradigm, en Acrobat Reader is vereist om PDF bestanden te openen.)


Terug naar boven

8.2 Overige producten van het MeMO-project

Naast de MeMO-database met inventarisaties van memoriabronnen met op de memoria toegesneden beschrijvingen, is er binnen het MeMO-project ook een aantal andere producten ontwikkeld. Deze websites en PDF's zijn vervaardigd om anderen dan memoria-onderzoekers kennis te laten maken met de middeleeuwse dodengedachtenis en het onderzoek daarnaar, en/of onderzoekers steun te bieden bij het gebruik van de database en bij hun onderzoek in het algemeen. Dit gebeurde in een aantal gevallen in samenwerking met collega's buiten het MeMO-project.

Websites

 • Schenkingen van liturgische gewaden geeft achtergrondinformatie over het schenkingsproces en het gebruik van middeleeuwse liturgische gewaden, door Corinne van Dijk en Bart Holterman.
 • Jeruzalemvaarders in beeld geeft een overzicht van schilderijen met portretten van Jeruzalemvaarders uit de Nederlanden. Doel van deze website is het tonen van een gebruik dat voornamelijk in de Nederlanden lijkt te zijn voorgekomen, door Bart Holterman.
 • Kloosterkleding in Beeld biedt een overzicht van kloosterkleding voornamelijk op basis van geïdentificeerde personen, door Lonneke Hoondert.
 • Prayer and Politics is een Rich Internet Application die een introductie biedt op de middeleeuwse memoria via de talrijke bronnen uit het klooster Mariënpoel bij Leiden, door Leen Breure en Truus van Bueren.
 • Wall-mounted memorials in the Southern Netherlands van Douglas Brine. Deze website toont dat de ontwikkeling van MeMO-projecten ook voor andere gebieden zeer de moeite waard kan zijn.
 • The Floor slabs of Oudewater is vooral ontwikkeld om vrijwilligers te informeren over de doelstellingen van het MeMO-project, door Sophie Oosterwijk en Charlotte Dikken.

Publicaties
Tevens is er een groot aantal publicaties verschenen, zowel wetenschappelijke publicaties als artikelen en interviews voor een breed publiek.

Contacten met vrijwilligers
Via het MeMO-project is een informeel netwerk ontstaan van genealogen, lokaal historici en andere in de middeleeuwen geïnteresseerde personen. Hun medewerking als vrijwilliger bij fotosessies in de kerken in heel Nederland, de informatie en foto's die ze leverden, heeft belangrijk bijgedragen aan de database van de grafzerken en grafmonumenten.

Memorieregisters beschikbaar op het internet
Contacten tussen het MeMO-project en een aantal bewarende archieven in Nederland hebben geleid tot het digitaliseren van een flink aantal memorieregisters. Deze worden vermeld in de desbetreffende records in de database en zijn via de websites van de bewarende archieven te raadplegen. Het digitaliseren van de archiefbronnen werd voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Onderzoekschool Mediëvistiek en werd gerealiseerd bij de Groninger Archieven te Groningen. Voor verwijzingen naar de gedigitaliseerde registers in de records in de database en een overzicht van de gedigitaliseerde memorieregisters zie 5.5.


Terug naar boven

8.3 Updates van de database

Het project is begin 2013 afgesloten met een internationaal slotcongres in Utrecht. Tijdens dit congres zijn de MeMO-database en de ondersteunende websites en PDF's online gekomen.

Voor met name de memorievoorstellingen, memorieregisters en verhalende bronnen zijn de inventarisaties in de MeMO-database vrijwel uitputtend, ook al kunnen natuurlijk nog nieuwe objecten en teksten opduiken. Voor de grafzerken en grafmonumenten ligt dat anders. Van deze objecten mogen we zonder meer verwachten dat de komende jaren de inventarisatie uitgebreid zal worden, ook al omdat via het MeMO-project het belang van deze middeleeuwse objecten nog eens onderstreept wordt. Voor alle beschrijvingen van de bronnen en oorspronkelijke instellingen geldt dat correcties en aanvullingen gewenst en noodzakelijk zijn. Onderzoek ter plekke, goede foto's en informatie zijn dan ook van groot belang.

Een database is dus nooit af. Er zullen regelmatig updates worden gemaakt op basis van nieuwe informatie. Berichten daarover worden geplaatst in het update-archief. Aanvullingen, correcties en foto's zijn van harte welkom, zie hoofdstuk 9.


Terug naar boven

8.4 Deelnemende instellingen

MeMO is een samenwerkingsverband van een aantal instelling.

Universiteiten

 • De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht (Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC), en de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Utrecht)
 • De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam
 • De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen

IT-instelling

 • Data Archiving and Networked Services (DANS), Den Haag

Erfgoedinstellingen

 • De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort
 • Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag
 • Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), Den Haag
 • De Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN), sinds 2013 de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent te Utrecht

Sponsors

 • NWO, hoofdsponsor
 • Stichting Professor Van Winter Fonds
 • K.F. Hein Fonds
 • En de hierboven genoemde deelnemende instellingen


Terug naar boven

8.5 Het MeMO-team en onderzoekers die een bijdrage leverden

Afb. 3. Homepage van Wall-Mounted memorials

Projectleiding

 • Truus van Bueren, algemeen projectleider en initiatiefnemer, UU (2009-2013)
 • Rolf de Weijert, projectleider ontwikkeling MeMO DS, MeMO DE en MeMO IS, UU (2009-2013)
 • Corinne van Dijk, UU (2013-2016)

Ondersteuning en organisatie (praktisch en inhoudelijk)

 • Jeannette Arenthals, UU
 • Kim Ragetli, UU
 • Piet Looij, UU

Ontwikkeling en onderhoud MeMO-website

 • Charlotte Dikken, UU

Ontwikkeling MeMO DS

Medewerkers

 • Rolf de Weijert (projectleider), UU
 • Truus van Bueren, UU

Geraadpleegde experts
Redmer Alma (Drents archief, Assen), Trudi Brink (UU), Sabrina Corbellini (RUG), Thorsten Fisher (Universität Duisburg-Essen), Suzan Folkerts (RUG), Bram van den Hoven van Genderen (UU), Hartwig Kerskens ((Universität Duisburg-Essen), Walter Ketteman, Jens Lieven (Ruhr-Universität Bochum), Brigitte Meijns (Katholieke Universiteit Leuven), Vincent Robijn (RUG), Els Rose (UU), Jan Sanders (Brabants Historisch Informatie Centrum), Annemarie Speetjens (VU).

Editorial Board MeMO DS

 • Prof dr. Jos Biemans, Universiteit van Amsterdam
 • Prof dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Katholieke Universiteit Tilburg
 • Prof dr. Dick de Boer, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Anne Bollmann, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Truus van Bueren, Universiteit Utrecht
 • Dr. Brigitte Bøggild Johannsen, National Museum of Denmark
 • Prof dr. Sam Cohn, University of Glasgow
 • Prof dr. Jeroen Deploige, Ghent University
 • Prof dr. Julian Gardner, Warwick University
 • Prof dr. Dieter Geuenich, University of Duisburg-Essen
 • Prof dr. Koen Goudriaan, VU Amsterdam
 • Dr. Caroline Horch, University of Duisburg-Essen
 • Prof dr. Uwe Ludwig, University of Duisburg-Essen
 • Dr. Renée Nip, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Sophie Oosterwijk, University of St Andrews
 • Prof dr. Thomas Schilp, University of Duisburg-Essen
 • Prof dr. Corine Schleif, Arizona State University, Tempe
 • Prof dr. Jeroen Stumpel, Universiteit Utrecht
 • Prof dr. Paul Trio, Catholic University Leuven, Kortrijk campus
 • Prof dr. Hugo van der Velden, Harvard University
 • Drs. Rolf de Weijert, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling databases

Ontwikkeling MeMO Datamodel

 • Jan van Mansum, DANS
 • Rolf de Weijert, UU

Ontwikkeling MeMO DE
namens DANS

 • Jan van Mansum (projectleiding)
 • Martin Braaksma (IT development)
 • Georgi Khomeriki (IT development)
 • Duncan Plomp (IT development)
 • Rob Poyck (IT development)
namens MeMO
 • Rolf de Weijert, UU

Ontwikkeling MeMO IS
namens DANS

 • Jan van Mansum (projectleiding)
 • Georgi Khomeriki (IT development)
 • Heleen van de Schraaf (IT development and design database)
 • Leen Breure (advies)
namens MeMO
 • Rolf de Weijert (projectleider), UU
 • Truus van Bueren, UU

Overige medewerkers DANS die betrokken waren bij het MeMO-project

 • Peter Doorn (directeur)
 • Henk Harmsen (adjunct-directeur)
 • Rutger Kramer (bijdrage aanvraag tot maart 2010 projectleiding)
 • Paula Witkamp (projectmanager)
 • René van Horik (bijdrage aanvraag)
 • Ramses Elisabeth (IT development)
 • Joke Pol (IT development)

Hosting UU

 • Arie Kraai
 • Menno Rasch
 • Hans van der Made

Video's

 • Hans Schuurman, UU
 • Corinne van Dijk, UU
 • Truus van Bueren, UU

Adviezen

 • Leen Breure, UU en DANS
 • Herbert Ruessink, Whistler IT
 • José de Kruif, UU
 • Andrea van Leerman, UU

Afb. 4. Homepage van Jeruzalemvaarders in Beeld

Onderzoek en data entry

Data entry medewerkers memorievoorstellingen

 • Truus van Bueren (projectleider), UU
 • Corinne van Dijk, UU
 • Fenna Visser, UU
 • Rolf de Weijert, UU
 • Kees Thijs (bewerking en vertaling Latijn), VU
 • Koen Goudriaan (bewerking en vertaling Latijn), VU
 • Henk 't Jong (beschrijving wapenschilden), CBG
 • Herbert Ruessink (conversie Memoria in Beeld), Whistler IT
 • Charlotte Dikken (correctiewerk), UU

Data entry medewerkers grafzerken en grafmonumenten

 • Sophie Oosterwijk (coördinator), UU
 • Trudi Brink, UU
 • Corinne van Dijk, UU
 • Duco Vollebregt, UU
 • Kim Ragetli, UU
 • Elizabeth Adriaanse, UU
 • Chris Booms (fotografie), RCE
 • Henk 't Jong (beschrijving wapenschilden), CBG
 • Kees Thijs (bewerking en vertaling Latijn), VU
 • Koen Goudriaan (bewerking en vertaling Latijn), VU
 • Rolf de Weijert (correctiewerk), UU
 • Truus van Bueren (correctiewerk), UU
 • Charlotte Dikken (correctiewerk), UU

Data entry medewerkers memorieregisters

 • Rolf de Weijert (coördinator), UU
 • Bart Holterman, UU en VU
 • Duco Vollebregt, UU
 • Arjan Boers, VU
 • Jan de Geest, VU

Organisatie digitalisering memorieregisters

 • Dick de Boer, RUG
 • Jeannette van Arenthals, UU
 • Truus van Bueren, UU
 • Bart Holterman, UU
 • Rolf de Weijert, UU

Data entry medewerkers verhalende bronnen

 • Catrien Santing (coördinator), RUG
 • Truus van Bueren (coördinator), UU
 • Lianne van Beek, RUG
 • André Looijenga, RUG

Data entry medewerker instellingen

 • Koen Goudriaan, (coördinator), VU
 • Chiel Zwiers, VU
 • Rolf de Weijert, UU
 • Bart Holterman, UU

Wetenschappelijke inleidingen van de database

 • Truus van Bueren (teksten), UU
 • Rolf de Weijert (teksten), UU
 • Jeannette van Arenthals (vertaling), UU
 • Charlotte Dikken (website), UU
 • Bart Holterman (website), UU en VU

Huidige en eerdere redactieleden van de International Newsletter Medieval Memoria Research

 • Charlotte Dikken (UU, hoofdredactie en website beheer)
 • Redactie en adviseurs (UU): Jeannette van Arenthals, Truus van Bueren, Bram van den Hoven van Genderen, Andrea van Leerdam, Sophie Oosterwijk, Rolf de Weijert

Organisatie en inhoudelijke voorbereiding van symposia

 • Jeannette van Arenthals, UU
 • Truus van Bueren, UU
 • Sophie Oosterwijk, UU
 • Kim Ragetli, UU
 • Rolf de Weijert, UU

Vertalingen Nederlands-Engels

 • Jeannette van Arenthals, UU
 • Sophie Oosterwijk, UU
 • Charlotte Dikken, UU

Glossarium

 • Bram van den Hoven van Genderen, UU
 • Truus van Bueren, UU
 • Anne Bollmann, RUG
 • Koen Goudriaan, VU
 • Dr. Caroline Horch, University of Duisburg-Essen
 • Sophie Oosterwijk, UU
 • Jeannette van Arenthals, UU
 • Bart Holterman, VU

Vrijwilligers en medewerkers meewerkende instellingen

Memorievoorstellingen
Lonneke Hoondert, Suzanne Laemers (RKD), Andrea van Leerdam (UU), Daantje Meuwissen (KUN), Kees van Schooten (Museum Catharijneconvent)

Grafmonumenten en grafzerken
L.J. Abelmann (Zeeland), Leo Adriaanse (SCEZ), Redmer Alma, Carl Andreas (archivaris RHCL), Jan Pieter Baan (Geervliet), M. Baarda (Witmarsum), Hans Baars (Jacobikerk Utrecht), Sally Badham (Leafield UK), A.J. Barth (gemeente Goes), Gabriëlle Baumann (MuZEEum Vlissingen), Saskia van Bavel (Markiezenhof), Richard de Beer (SKKN), Rook Belder (PKN), Ronald Van Belle (België), Willem Bik (Poortugaal), Peter Bitter (Alkmaar), Wilco Blaak (Delft), J.C. Bliek (Vlissingen/Groede), Marco Blokhuis (SKKN), Carina Blokzijl (Museum Gouda), E. de Boer (Kampen), Henk Boersma (LGOG), L.A.H. Bok (Dodenakkers), Co Bommelier (Kruiningen), Chris Booms (Chris Booms Fotografie), Ton Boon (Pieterskerk Leiden), Henk Bootsma (Wommels), ds. W. Brand (Hulst), Wim de Bree (Poortugaal), Ph. Breuker (Bozum Friesland), Adrie Brinkkemper en de werkgroep Cultureel Erfgoed van de Westerkerk (Enkhuizen), R. Broersma (Leeuwarden), Jenny de Bruin (Lakenhal Leiden), Jan de Bruin (Westfries Archief Enkhuizen), Cor Butselaar (Oudewater), W. Capel-Traas (Kattendijke), Christine Ceulemans (KIKIRPA België), Patricia du Clou-Huisman (Delft), Paul Cockerham (Helston UK), Dirk-Jan Dekker (Nijmegen), Henny van Dolder (Gouda), Peter Don (RCE), J.C. Dorst (Dreischor), Drents Museum (Assen), H. Elgersma (Dronrijp), René van den Elshout (Hulst), Rudy Esajas (Historisch Centrum Overijssel), Fries Museum (Leeuwarden), Walter van de Garde (Breda), Gemeente Goes Gemeentearchief, B. Gerretsen (directeur), Tim Graas (SKKN), Anneke van der Griend (rondleidster Eusebiuskerk Arnhem), J. Grootenboer (Borne), R. Hackeng (Maastricht RHCL), J. Hagedoorn (Zwolle), Ronald Hartsuiker (Leiden), H. van Heerde (Vollenhove), Jan Heijmans (Stevenskring Nijmegen), Piet van Heijzen (Oude Kerk Soest), H. Hendrikse (Sluis/Zeeland SCEZ), Sarina Hendrikse (Vlissingen), Annika Hendriksen (Delft), Historisch Centrum Overijssel (Zwolle), Historische Vereniging Arnemuiden, Grietje Hofman (Pieterskerk Utrecht), Harm den Hollander (Kruiningen), P. Homan, Peter Homan en Christine Waslander (Bergen (NH)), C. van Hoogevest (Van Hoogevest Architecten), Gertie Hout (Yerseke), Map Huiskamp (Gelders Archief), H. Hut (Workum), W. Jacobsen (Sluis/Zeeland SCEZ), Jan de Jager (Dokkum), H. de Jong-Lievaart (Wolphaartsdijk), Jan Kaptein (Graft-De Rijp), Adrie Kegel (Mijnsheerenland), R. van Kesteren (Doesburg), Fred van den Kieboom (gemeentearchief Tholen), Ria Kiewiet (Gorinchem), G. Kingma (Kloetinge), Theun Klein (Brielle), J. Kleppe (Scherpenisse), Fred Kloppenburg (Asperen), Hans en Margreet Kluit (Vianen), J. Knottnerus (Holwierde Ten Boer Wirdum), Kees Knulst (Sint Maartensdijk), Zeno Kolks (Gelders Erfgoed), Evert Kramer (Fries Museum), Leo Krijger (Zaltbommel), J. Kroesen (Groningen), Tine van der Krogt (Haarlem), Barbara Kruijsen (Museum Het Valkhof Nijmegen), Kees Kuiken, Conny Lagerweij (MuseumgoudA), A. Landman (Workum), Philip Lankester (York UK), Eva Lassing (Oude Tonge), Bettie de Leeuw (Vught), J.H. van Lente (IJsselmuiden), G. Lepoeter (Kapelle), Michiel de Ligt (Den Haag), Piet Looij (UU), M. van Kooten (Scherpenisse), Siwert Mackintosh (Wemeldinge), Joelle Majois (KIKIRPA België), Gerda van Marsbergen (Noordwijk), Ria van der Meer (Delft), M.J. Meeuwse (Baarland), Jozef Mertens (Vught), Wim Meulenkamp (SKKN), Geertje Middel (Tiel), Th. M. van Mierlo (Kampen), Frank Migchielsen (Rotterdam), A.L. Moolenaar (Kampen), Museum Flehite (Amersfoort), Museum Het Valkhof (Nijmegen), OLV-basiliek), Ad van de Par (Steenbergen), Jan Peeters (Steenbergen), A. Petersen (Harderwijk), M. Pleunis (Maastricht, F.H. Pluimers (Wilp), D. Polinder (Kampen) en de staf van het kerkelijk bureau Hervormd Kampen, Ellie Pont (Beesd, Thijs Postma (Enkhuizen), A. Prinsen (gemeente Hulst), Jan van Raalten (Doesburg Martinikerk), Joke Radstaat (Gouda), Emile Ramakers (Bibliotheek Maastricht), Ria Reijerse (SKKN), Albert Reinstra (RCE), D. Remmerts (Hattem), Restauratiearchitectuur BBM (Raamsdonkveer), K. de Ridder (Arnemuiden), Martin de Rijk (SKKN), Kris Roderburg (RCE), F. Roebroeks (Maastricht RHCL), C. Roersma (Franeker), Nicholas Rogers (Cambridge UK), C. Rogge (†), W. Romkema (Huizum), G. Roos (Harlingen), Carolien Roozendaal (gemeente Alkmaar), M. Sanders (gemeente Zaltbommel), Caroline van Santen (Zeeuws Museum Middelburg), K. Schilder (Kampen), Wouter Schollema (Fryske Akademy), Rens Schulte (Nijmegen), Cécile Schulte-van Wersch (Nijmegen), SKKN, Wim Slingerland (Vught), Ester Smit (Historisch Centrum Overijssel), Johan Steendam (Tresoar), R. Steensma (†), Fanda van der Steenstraten (Haarlem), J. Stellema (Kollum), Mart van der Sterre (SKKN), Annemarth Sterringa (Delft), Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (Middelburg), P.M. Stoppelenburg (Utrechts Archief), Jos Stöver (RCE), Carla Straayer (Goes), Martin Stuchfield (Stratford St Mary's UK), M. Tangerman (Huizum), A. Tazelaar (Waterlandkerkje), R. Tigchelaar (Leeuwarden), K. Tillema (Uithuizen), Hendrik-Jan Tolboom (RCE), Henk Trapman (Regionaal Archief Nijmegen), Harry Tummers, G. Twigt (Leerdam), Universiteitsbibliotheek Utrecht, Architectenbureau Van Hoogevest Architecten, J. Vanhommerig (Zeeland), Gemeente Utrecht afdeling Erfgoed, W. Veerman (Tiel), G. Venema (Dronrijp), Jan Verheij (Oudelande), Pia Verhoeven (SKKN/Museum Catharijneconvent), V. van Vilsteren (Drents Museum), Willem van der Vis (Breda), I.G. de Visser (Bolsward), F. Vogel (Uithuizen), Liesbeth E. Vos-van Rijn (Barneveld), Luc de Vries (hoofd Informatie-tea Tresoar), Barteld de Vries (Tresoar), Alice Waelen (Bergen op Zoom), Wendy Waldus (Nijmegen), H. de Walle (Friesland), Hein Walsweer (Oudewater), Wouter Weerheim (Delft), Cora Weijsenfeld (Lakenhal Leiden), Jan Westdorp (Sint Maartensdijk), J. Westdorp (Sint-Maartensdijk), Piet van Westen (Nisse), A. Wiersma (Dokkum), S. Wierstra (Friesland), H. Wijenberg (Maastricht RHCL), Coen H. van Wijngaarden (†), E. de Wilde (Alkmaar), Arco Willeboordse (Aardenburg), K. Willee (Nijmegen Heumen), Wim de Winter (Rijnsburg), Noortje de Wit (UU), Rob Wolthoorn (Lakenhal Leiden), Sjoerd van Wouwe (Brouwershaven), Bas van der Wulp (stadshistoricus Delft), www.dodenakkers.nl, www.kerkeninbeeld.nl (University of Groningen), www.ruimgeloven.nl

Memorieregisters
Dick de Boer (RUG), Douwe Faber, Kees Kuiken, Jan Kuys (RU), Hans (J.A.) Mol (UL), Herman Mulder, Vincent Robijn (Archief Rotterdam)

Digitalisering memorieregisters

 • Amsterdam, Stadsarchief
 • Antwerpen, Rijksarchief
 • Arnhem, Gelders Archief: Fred van Kan
 • Breda, Stadsarchief
 • Breukelen, RHC Vecht en Venen: Bernadine Ypma
 • Deventer, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek
 • Groningen, Groninger Archieven: Eddy de Jonge, Bram Kampen
 • Groningen, Rijksuniversiteit Groningen: Gerda Huisman
 • Haarlem, Noord-Hollands Archief: Lieuwe Zoodsma, Klaartje Pompe
 • 's-Hertogenbosch, Stadsarchief 's-Hertogenbosch: E. van Deutekom
 • Kampen, Gemeentearchief Kampen: Margreet Vink-Bos, Peter Bakker
 • Leeuwarden, Tersoar
 • Leiden, Regionaal Archief Leiden: Ariela Netiv
 • Middelburg, Zeeuws Archief
 • Middelharnis, Streekarchief Goeree-Overflakkee: Jan Both
 • Oldenzaal, Plechelmusbasiliek: Guus Goorhuis
 • Parijs, Les Enluminures
 • Purmerend, Waterlands Archief
 • Utrecht, Het Utrechts Archief: Kaj van Vliet, Mariëtte Rommers, Annelot Vijn
 • Zaltbommel, Streekarchief Bommelerwaard: Sil van Doornmalen
 • Zutphen, Regionaal Archief Zutphen: Mirjam van Velzen-Barendsen
 • Zwolle, Historisch Centrum Overijssel: Vincent Sleebe

Verhalende bronnen
Dick de Boer (RUG), Anne Bollmann (RUG), Renée Nip (RUG), Susan Folkerts (RUG)

Oorspronkelijke instellingen
Bram van den Hoven van Genderen (UU), Jan Kuys (RU)

Memoria in beeld

NB. Memoria in beeld is vanaf mei 2013 niet meer als afzonderlijke database beschikbaar. De database is opgegaan in de MeMO-database, en bezoekers zullen om een wachtwoord worden gevraagd.

Medewerkers

 • Truus van Bueren, algemeen projectleider (UU)
 • Fenna Visser, projectleider Memoria in beeld (UU)
 • Andrea van Leerdam (UU)
 • Rutger Kramer (DANS)
 • Ishan Sital (DANS)
 • Arne Oldenmenger (DANS)

Bijdragen aan het technisch onderzoek van kunstwerken

 • Martin Bijl, Bijl Schilderijenrestauratie
 • Molly Faries, Indiana University
 • Peter Klein, Universität Hamburg
 • Arie Wallert, Rijksmuseum, Amsterdam
 • Margreet Wolters, RKD
 • Students UU: Lisa Elbers, Carole Houben, Gilda de Kiviet, Daantje Meuwissen, Barbara Schoonhoven, Simone van de Velde, Ige Verslype

Fotografie
Douglas Brine, Erik de Groot, Frans Verdonk (†) en (de fotografen van) de instellingen die foto's ter beschikkingen stelden: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie en Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland.

Stages, werkgroepen, scripties, etc.
Cees Beerthuizen, Maartje van Dijk, Charlotte Dikken, Esther Doornbusch, Marieke Draeck, Lisa Elbers, Maaike Groot, Barry Heinrichs, Carole Houben, Charlotte van Hout, Trijntje Jonkman, Aafke Letanche, Gilda de Kiviet, Daantje Meuwissen, Barbara Schoonhoven, Simone van de Velde en Ige Verslype.

Overige bijdragen
Jeannette van Arenthals, Bini Biemans, Arnoud-Jan Bijsterveld, Llewellyn Bogaers, Bob van den Boogert, Marten Jan Bok, Leen Breure, Anne van Buren, Henri Defoer, Charlotte Dikken, Paul Dirkse (†), Michiel Thierry de Bye Dólleman (†), Jellie Dijkstra (†), Peter Don, Peter Doorn, Bas Dudok van Heel, Rudi Ekkart, Lisa Elbers, Douwe Faber, Jan Piet Filedt Kok, Arie de Groot, Henk Harmsen, Bram van den Hoven van Genderen, Jan Klinckaert, Wouter Kloek, Bianca du Mortier, Judith Niessen, Árpád Orbàn, Nico Plomp, Yvonne Prins, Kim Ragetli, Charlotte van Regenmortel, Els Rose, Karen Schaffers, Kees van Schooten, Kees Smit, Mart van der Sterre, Ab van der Steur (†), Louise van Tongerloo, Janine Verster, Anne Visser, Wim Vroom, Rolf de Weijert, Egbert Wolleswinkel en Helen Wüstefeld.

Werkgroep Memorieboeken (2004-2006)

Leden werkgroep

 • Truus van Bueren, UU
 • Rolf de Weijert, UU
 • Annemarie Speetjens, VU
 • Sabrina Corbellini, VU (RUG)
 • Liesbeth Zuidema, RUL
 • Jan Sanders, BHIC

Medewerkers pilot beschrijving memorieboeken
Stijn Bossuyt, Betty van der Dennen, Frans Gooskens, Koen Goudriaan, Herman Janssens, Bart Lucassen, Fred van Kan, Hans (J.A.) Mol, Lieve De Mey, Valentijn Paquaij, Marlies de Penning, Vincent Robijn, Mirjam Schaap, Marion Kuipers-Verbuijs, Ronald Wientjes.

Medewerkers Signum inventarisatie (1990-1993)
Bas van Bavel, Huub van Bavel O. Praem (†), Arnoud-Jan Bijsterveld, J.G.J. Booma, Charles Caspers, Frans Gooskens, Koen Goudriaan, Esther Koch (†), Hans Mol, Paul Noomen, Louise van Tongerloo.


Terug naar boven
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2013 Utrecht University